January 25, 2016

67 th Republic day was celebrated at The Himalaya Joggers' park, Ghatkopar west, Mumbai !


More, Shankar bhai, Jagtap,  Bhanushali, Venkatesh, Kanti bhai
                              Children took part in the flag hoisting ceremony
Members from Devdaya building...
                Prakash  Jagtap, Dilip bhat,  Prakash shivalkar and Shirsat
All the colony members
                                                 Shirdhankar  and others.
                                    Members from Vaishali building
                            Shirsat, Bhanushali, Raghavan, Shankar seth
          Shirsat, Prakash shivalkar, Shankar seth and Mhatre, (Watch man)