December 22, 2016

Our members of the Joggers' park !

An evening with Shri. Praksh shivalkar !Our lady members

                                                            Smt. Mahadevan and friends

                                                                  Smt. Radha nair

                                                               Smt. Ponnu krishnan and friends
                                                                            Shri. Vivek goyalji                                                    
                                           Shri. Shivaram shettyji of Devdaya BuildingShri. Ravi, of Priya building
.

                                                            Shri. Kishan singhji
                                                          Shri. Mohanji  with young friends

                                                         Shri. Harish chandraji
                                                             Smt/Shri Shubhash pai
                                                                           Bahaddur
                                                           Raneji and Shekharji
                                                                      Shri. Shirsatji
                                                                 Dr. Ananthkrishnaji,
Rajendra bhandari